Generalforsamling NSH er utsatt til 15 juni

Fra 15.06.2020 20:30 frem til 15.06.2020 21:00

Innkalling til Generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund

Generalforsamlingen for NSH er utsatt til den 15. Juni 

 

Innkalling til Generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund
Generalforsamlingvil foregå på DSH 15. Juni 2020 kl. 20.30. Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 

Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet. Årsmelding og regnskap vil ettersendes til de som ønsker det når det er ferdig. Vedlagt er et foreløpig utkast til årsmelding. Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet.  Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. 

Saker som skal behandles av landsmøtet: 
- Valg av ordstyrer 
- Godkjenning av innkalling 
- Valg av referent 
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll 
- Årsmelding 
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap. 
- Innkomne saker: 2 som er gjengitt nedenfor
- Valg av leder, 4 styremedlemmer og 2 vara.
- Oppnevnelse av revisor og valgkomitè for neste år. 

Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap, send e-post og vi vil sende det til deg som er medlem og har betalt medlemsavgiften.   

Forslag til styre som er til valg i NSH. 

Valgkomitéen foreslår disse til valget for generalforsamling: Valgkomiteen består av André Kirsebom, men har i denne sammenheng fått hjelp av mange flere for å sette sammen dette forslaget.

Hilde Lystad, 2 år
Maria Bugge, 2 år
Susann Løndal som kasserer, 2 år
Aud Rameckers Baltzersen, 1 år
André Kirsebom. 1 år
Anne Fehn som vara, 1 år
Steinar Hanson som vara, 1 år

Før generalforsamlingen vil det fremmes forslag om hvem som skal være leder.
André Kirsebom er med for å hjelpe styret i gang i et år.
Om leder blir en av de som står som 2 år vil dette endres til ett år siden det er vanlig valgtid for leder.

Innkommende saker:

Forslag til NSH generalforsamling

Dette er en liste på forslag til generalforsamling fra medlem André Kirsebom som også sender dette som leder av søsterorganisasjonen NSF. 

  1. For å styrke og sikre samarbeidet må det være åpen kommunikasjon mellom NSF og NSH. Det foreslås derfor at referater fra styremøter skal sendes til den andre organisasjonen. Det skal også være mulig å sende en representant fra det ene styret til det andre som observatør når det holdes styremøter. 
  2. Forslag til generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund 2020
    Ser at antall medlemmer i styret er forskjellig i Paragraf 6 og 7.
    I nr 6 står det 4 medlemmer og 2 vara, men det i paragraf 7 står 5 medlemmer og 2 vara. NSH kan ikke ha begge deler. Foreslår at paragraf 7 står og at paragraf 6 endres slik at det blir likt nr. 7.

  3. Det fremmes et mistillitsforslag mot styreleder av NSH. Årsaken er manglende ledelse og feil i den økonomiske styring og at leder ikke har villet rydde opp i dette når det ble kjent. Mistilliten vil også gjelde enkelte andre i styret om problemstillingene i NSH ikke er løst innen generalforsamlingen og/eller etiske retningslinjer og vedtekter ikke blir fulgt.

 

På grunn av mangler er ikke regnskapet ferdig. 
Ønsker noen tilsendt et midlertidig regnskap så ta kontakt med 
André Kirsebom ved mail på denne nettsiden.