Trossamfunn

Koronavirus og Fjernhealing

 

 

Dette er viktig å vite for deg som er healer i denne situasjonen. 

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

For oss healere gjelder spesielt § 16, inkl. punkt G. som sier dette: 

§ 16.Krav til enkelte helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten

Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas:

g) virksomheter som tilbyr alternativ behandling

At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at pasientbehandling skjer med to meters avstand mellom behandler og pasient, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Kravet om to meters avstand gjelder likevel ikke for helsepersonell og annet personell som under yrkesutøvelsen bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

 

På grunn av dette og koronafaren ber våre healere om å slutte å gi kontakthealing.

Fjernhealing og Telefonhealing
er på avstand og er derfor lov siden det da ivaretar myndighetens pålegg om smittevern. (Telefonhealing er å gi healing mens klienten er på telefonen, skype osv.) Etter hvert som myndighetene kommer med andre krav, strengere eller lettere vil vi informere om dette.

Du som trenger healing kan finne en healer på våre liste over healere. Søk på finn healer.

 

Koronavirus

Det kan hende at du vil få forespørsel om healing av folk som har fått Covid-19.  Vi må se på Covid-19 som en allmenfarlig smittsom sykdom som kommer under §6 i Loven om alternativ behandling.

Dette betyr at du ikke har lov til å heale direkte på denne sykdommen eller si at du gjør det.  Vi minner om at det er ulovlig å gi løfte om bedring eller helbredelse.  Det kan å gi healing til personen i henhold til paragraf 6 i Loven om alternativ behandling.  Både i kommunikasjon og i din healing må du da følge denne paragrafen, som er gjengitt nedenfor

§ 6.Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.